• Homepage Compett

Ontwikkelagenda

Er hebben zich de afgelopen tijd nogal wat ontwikkelingen voorgedaan die de ontwikkelagenda van T&T hebben beïnvloed.  In dit nieuwsbericht proberen wij inzichtelijk te maken hoe wij daar mee om zijn gegaan, waar we nu staan, en wat u de komende twee jaar nog van ons mag verwachten.

Enkele jaren geleden werd het toen al lang lopende programma “Operatie BRP” geconfronteerd met aanzienlijke vertragingen. Dat was voor T&T de trigger om invulling te geven aan de al langer bestaande wens om het fundament van COMPET&T te vernieuwen.  Uitgangspunten daarbij waren:

 • Moderne technologie
 • Alle toepassingen van T&T worden vormgegeven als “plug-in” en moeten vanuit één en hetzelfde portaal bediend kunnen worden;
 • Alle plug-ins moeten op uniforme wijze bediend kunnen worden en dezelfde “look and feel” hebben;
 • Generieke functionaliteit (zoals logging, gebruikersautorisaties etc) moet worden ondergebracht in het portaal, en gebruikt worden door de verschillende plug-ins;
 • De architectuur van het portaal moet zodanig zijn dat er eenvoudig nieuwe plug-ins aan kunnen worden toegevoegd.

Het nieuwe portaal draagt de (enigszins voorspelbare) naam COMPET&T 2.0.  Als eerste plug-in is in 2016 de BBX plug-in gerealiseerd.  Hiermee kunnen afnemers een koppeling leggen met de Berichtenbox van MijnOverheid.  COMPET&T 2.0 en de BBX plug-in zijn eind 2016 in productie genomen. 

Het lag in de bedoeling om kort daarna (gelijk opgaand met het programma Operatie BRP) een gloednieuwe BRP plug-in toe te voegen als opvolger van de al vele jaren bestaande, en door honderden afnemers gebruikte “grijze” en “paarse” GBA-toepassingen.  Wij hadden daartoe programma Operatie BRP op de voet gevolgd en hadden deze plug-in vergaand gereed.  Het besluit van Minister Plasterk om (na een investering van ongeveer € 100M) te stoppen met Operatie BRP werd door ons dan ook als een “koude douche” ervaren. Onze investering in een nieuwe BRP plug-in was grotendeels waardeloos geworden. Begin 2018 werd duidelijk dat het nog zeker 5 tot 7 jaar zou gaan duren voordat de bestaande GBA systemen (bij gemeenten en RvIG) zouden worden vervangen door iets nieuws.  Wij hebben toen besloten daar niet meer op te wachten en op eigen kracht een nieuwe BRP plug-in te ontwikkelen die aansluit op de huidige GBA-V en die voldeed aan de hiervoor genoemde uitgangspunten. Dat is natuurlijk een forse klus waar we inmiddels ruim een jaar mee bezig zijn. Groot voordeel is wel dat we weten wat we moeten maken. Naar verwachting zullen afnemers in 2020 gefaseerd de overstap van de huidige toepassing naar de BRP plug-in kunnen maken.

In 2018 vernamen we dat de Kamers van Koophandel haar bestaande bevragings-mogelijkheden op het Handelsregister zou gaan uitbreiden met een nieuwe voorziening (het zogenaamde Berichtenportaal) waarmee een soort “mutatieabonnement” gerealiseerd kon worden voor een zelf te definiëren doelgroep uit het Handelsregister.  Alhoewel technisch anders vormgegeven biedt deze voorziening vergelijkbare mogelijkheden als de “spontane mutatieverstrekking” uit de BRP.

Samen met de eerste grote afnemer ervan (ABP) hebben we in 2018 een HR plug-in ontwikkeld die niet alleen alle bevragingsfaciliteiten (API-bevragingen en HR Dataservice) van het Handelsregister ondersteunt, maar ook deze “mutatieabonnementen”.  Eind 2018 is de HR plug-in (als tweede plug-in van COMPET&T 2.0) in productie genomen.

Het jaar 2019 confronteerde ons met een tweetal verplichtingen:

 • RvIG zou de bestaande terugmeldvoorziening (TMV) vervangen door TMV 2.0; 
 • Het Pensioenregister zou maar liefst 2 nieuwe koppelvlakken introduceren (5a en 5b).

TMV 2.0 hebben wij niet meer ontwikkeld binnen de “grijze” GBA toepassing, maar direct als onderdeel van de nieuwe BRP plug-in.  De TMV 2.0 module is als “voorloper” van de BRP plug-in in het eerste kwartaal van 2019 in productie genomen. 

De komst van twee nieuwe koppelvlakken van het Pensioenregister was al in 2018 aangekondigd.  Ook hier hebben we de afweging moeten maken of we deze wijzigingen in de PR Service zouden doorvoeren om daarna pas in 2020 / 2021 een PRS plug-in te introduceren als opvolger van de PR Service of dat we deze direct zouden realiseren in een nieuwe PRS plug-in als onderdeel van COMPET&T 2.0.

Alhoewel dat op de korte termijn veel meer werk met zich meebracht hebben we toch gekozen om maar meteen de PRS plug-in te ontwikkelen.  Medio Juni is deze in productie genomen, en eind juli 2019 zullen alle afnemers van de PR Service daarop zijn overgestapt.

De nieuwe koppelvlakken van het Pensioenregister spelen ook in op de gewijzigde regelgeving rond “kleine pensioenen”.  Pensioenuitvoerders die hun “kleine pensioenen” willen overdragen kunnen via het Pensioenregister opvragen bij welke andere pensioenuitvoerder de betreffende persoon actief deelnemer is.  Hiertoe hebben pensioenuitvoerders een toepassing nodig die deze vraag (individueel of batchgewijs) aan het Pensioenregister kan stellen en het terugkomend antwoord kan ontvangen en interpreteren.  T&T heeft besloten om deze functionaliteit als eerste module van de toekomstige WOW plug-in te realiseren, en gratis beschikbaar te stellen aan alle pensioenuitvoerders die er gebruik van willen maken. De zogenaamde module WOKP wordt in augustus 2019 in gebruik genomen. 

Dat brengt ons bij de stand van zaken per augustus 2019:

Oude systemen:

 • COMPET&T 1.0 - “Grijze” en “Paarse” GBA toepassingen (exclusief TMV)
 • BAG koppeling (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
 • WOW voor waardeoverdracht tussen pensioenuitvoerders

Nieuw Systeem: COMPET&T 2.0

 • BRP plug-in voor TMV 2.0
 • HR plug-in voor koppeling naar het Handelregister van de Kamer van Koophandel
 • BBX plug-in voor aansluiting op de Berichtenbox van www.MijnOverheid.nl
 • PRS plug-in voor aansluiting op het Pensioenregister
 • WOW plug-in voor module WOKP (opvragen actieve pensioenuitvoerder bij overdracht klein pensioen)

In het resterend deel van 2019 en in 2020 zal gewerkt worden aan afronding van de BRP plug-in.  Vanaf 2020 zullen de eerste afnemers gefaseerd de overstap gaan maken van de oude GBA toepassingen naar de nieuwe BRP plug-in. 

De opvolger van de BAG koppeling zal de GEO plug-in zijn.  Hier is al veel werk aan gedaan, de afronding heeft echter op zich laten wachten omdat we voorrang hebben moeten geven aan de tijdige introductie van de aan “deadlines” gebonden PRS plug-in en TMV 2.0 module.

Wij verwachten de nieuwe GEO plug-in in 2020 in productie te kunnen nemen. Of dat ook gaat lukken met een nieuwe WOW plug-in durven we nu nog niet te garanderen.