• Man en vrouw bestuderen menukaart

De T&T menukaart

T&T heeft er bewust voor gekozen om zich te specialiseren. De menukaart van T&T bevat daarom maar een zestal gerechten. Stuk voor stuk zijn het hoogstandjes, waarvan de meeste  op hun eigen gebied met gemak het marktleiderschap voor zich opeisen.

Ieder “gerecht” correspondeert met een “plug-in” die de gegevensuitwisseling met een externe bron ondersteunt. Net als in een restaurant kunt u uw eigen menu uit iedere gewenste combinatie van gerechten samenstellen.  Alle plug-ins maken deel uit van ‘’eén portaal:  COMPET&T 2.0.  De bediening is uniform, en hetzelfde geldt voor de “look and feel”. 

COMPET&T 2.0 (en alle plug-ins) vormen een SaaS dienst die  door T&T zelf is ontwikkeld, en ook door T&T wordt gehost. De gebruikers ervan kunnen rekenen op de best denkbare ondersteuning door T&T-ers die de toepassing kennen als hun broekzak. We hebben alles in eigen hand, en weten zo de voordelen van een klein bedrijf (korte communicatielijnen en een klantgerichte flexibele opstelling) te combineren met een professionele bedrijfsvoering (ISAE3402 en ISO 27001 certificering, escrow, uitwijk etc zijn vanzelfsprekend goed geregeld).


BRP: Basisregistratie Personen
Het oudste specialisme van T&T wordt gevormd door de BRP (voorheen GBA genaamd), T&T is daarbij betrokken geweest vanaf het moment dat de eerste contouren van dit stelsel in de jaren tachtig van de vorige eeuw werden ontworpen. De expertise van T&T is terug te vinden in de BRP plug-in van COMPET&T, waarmee het gehele BRP domein kan worden ontsloten (GBA-V, RNI, BV BSN, PIVA-V en TMV).

HR: Handelsregister
Het Handelsregister van de Kamers van Koophandel is de Basisregistratie van de overheid waarin gegevens over niet-natuurlijke personen worden vastgelegd.  De HR plug-in maakt het mogelijk om het handelsregister op alle mogelijke manieren te bevragen, maar kent (vooralsnog alleen voor de private markt) ook een unieke “abonnementenservice”.  Deze maakt het mogelijk om automatisch geïnformeerd te worden over wijzigingen die in het handelsregister worden doorgevoerd bij organisaties die behoren tot een zelf gedefinieerde groep. 

GEO: Geografie
De GEO plug-in (voorheen BAG plug-in genaamd)  heeft als ingang de topografische kaart van Nederland.  Daarop kunnen verschillende “lagen” worden geprojecteerd.  Zo kunnen bijvoorbeeld (bij voldoende inzoomen) vanuit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) percelen worden weergegeven met daarop de panden met de juiste omtrekken en op de juiste plaats.  Door combinatie van de GEO plug-in met de BRP plug-in kan de informatie uit de BAG nog worden aangevuld met gegevens over personen die er wonen.

BBX: Berichtenbox van MijnOverheid.nl
Met de Belastingdienst als katalysator mag de Berichtenbox van de overheid zich in een snel groeiende populariteit verheugen.  Het overgrote deel van de Nederlanders heeft zijn persoonlijke Berichtenbox geactiveerd, en kan daarin berichten ontvangen van organisaties die gebruik mogen maken van het BSN.  Berichten die in de Berichtenbox van een burger worden afgeleverd zijn juridisch gezien ook daadwerkelijk bezorgd.  Nagenoeg alle klanten van T&T mogen van de Berichtenbox gebruik maken.  Daar heeft men evenwel een toepassing  voor nodig die voldoet aan de “Digi standaarden” van de overheid.  De BBX plug-in maakt het hen eenvoudig.  Doordat er al beveiligde verbindingen bestaan tussen T&T en haar klanten kunnen diezelfde verbindingen worden gebruikt voor het doorgeven van berichten aan T&T.  De BBX plug-in zorgt er dan voor dat ze op de juiste wijze worden afgeleverd in de Berichtenbox. 

WOW: Waardeoverdracht via het Web
WOW staat voor: Waardeoverdracht via het Web. Het is een toepassing die de digitale uitwisseling van informatie verzorgt tussen de beide pensioenuitvoerders die bij een waardeoverdracht betrokken zijn. WOW voorkomt dat informatie op papier heen en weer gestuurd moet worden en aan beide zijden steeds opnieuw moet worden ingebracht. De inzet van WOW draagt bij aan het reduceren van fouten, het verhogen van de afhandelingssnelheid, en brengt bovendien aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee.
Onderdeel van WOW is ook de module WOKP (Waardeoverdracht Klein Pensioen).  Voor deze kleine pensioenes is een vereenvoudigd overdrachtsregime van toepassing.  Deze module kan kosteloos door alle pensioenuitvoerders worden gebruikt.

PRS: Pensioenregister
In januari 2011 is het Nationaal Pensioenregister in Nederland geïntroduceerd. Via het portaal www.mijnpensioenoverzicht.nl kunnen burgers de pensioenaanspraken opvragen die zij bij pensioenuitvoerders hebben opgebouwd tijdens hun werkzame leven. Ook de AOW wordt hierbij betrokken. Het portaal bevat geen eigen database waarin alle pensioenaanspraken zijn vastgelegd, maar vraagt deze, iedere keer dat een burger daarom verzoekt, real-time op bij de betreffende pensioen administrateur. Om de vragen die burgers via het portaal stellen te kunnen beantwoorden heeft iedere pensioenuitvoerder een voorziening nodig die een verwijsindex kan bijwerken, en die 7x24 de vragen op de voorgeschreven wijze kan beantwoorden. T&T heeft hiertoe de PRS plug-in ontwikkeld. Deze beantwoordt (namens een groot aantal pensioenuitvoerders) meer dan de helft van de vragen die door burgers aan het pensioenregister worden gesteld.

Meer informatie over BRP, HR, GEO, BBX, WOW, of PRS kunt u vinden via de logo’s elders op deze pagina.